Restauratie schilderijen

 Restaureren betekent dat er wordt teruggegrepen op een eerdere toestand en is mede gericht op het uiterlijk:  bv. ontbrekende delen worden aangevuld , beschadigingen worden geretoucheerd etcetera. Aktief conserveren betekent dat het voorwerp behandeld wordt om de bestaande toestand te handhaven: bv. verwijderen van vuil, en vastzetten van aanwezige losse delen etcetera. In de praktijk lopen deze twee begrippen vaak door elkaar of volgen elkaar op.

Hoe restaureer ik?

1. Onderzoek

Het kunstwerk wordt bekeken op het Restauratie-atelier (soms op locatie van het betreffende kunstvoorwerp, indien dit zeer groot of zwaar is). Er wordt vervolgens bepaald voor welke restaurator de restauratie het meest geschikt is, in bijzondere gevallen is een interdisciplinaire aanpak het beste. Zo nodig wordt specifiek onderzoek gedaan (eventueel door/i.s.m. het ICN). (Dit wordt uiteraard van te voren besproken met de opdrachtgever omdat hier extra kosten mee gemoeid kunnen zijn.).

2. Vooraf kostenraming
Na bestudering door de betreffende restaurator(en), krijgt de opdrachtgever/de klant vóóraf te horen wat de kosten zullen gaan worden (kostenraming) alsmede wanneer het kunstwerk klaar zal zijn. Na akkoord van de opdrachtgever/de klant, wordt dan begonnen met de feitelijke restauratie/conservering. De opdrachtvoorwaarden van R.N. zijn voor u geldend.

3. Verzekering kunstwerken
De opdrachtgever dient zelf zijn/haar te restaureren kunstwerk(en) te verzekeren voor vervoer en verblijf in ons atelier. Voor alle zaken m.b.t. offerte en opdrachtverlening, verwijzen wij naar de voor ons en u geldende Algemene Voorwaarden van de vereniging Restauratoren Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718, april 2006. Een exemplaar hiervan ligt ook op mijn restauratieatelier ter inzage.

4. Reversibel
Er wordt zoveel mogelijk reversibel gewerkt, d.w.z. dat de restauratie ongedaan kan worden gemaakt, indien in de toekomst betere methoden of middelen zijn ontwikkeld. Van de restauratie wordt een verslag gemaakt, bestaande uit foto’s vóór, tijdens en ná restauratie en een beschrijving van de schade, alsmede de vermelding van gebruikte restauratie- materialen (naam en samenstelling). Dit verslag gaat in het archief van het Restauratie-Atelier. De opdrachtgever kan hiervan, indien gewenst, tegen meerprijs een afschrift krijgen.

Schilderij – zware nicotine vervuiling

Schilderij – ná nicotineverwijdering

Facings voorzijde – t.b.v. verlijming achterzijde

Verlijmd aan achterzijde – facings verwijderd

De scheur is gevuld – tijdens restauratie

Schilderij – na restauratie

Groot schilderij E. Brands – voor restauratie

Groot schilderij E. Brands – na restauratie

Schilderij – met blindgeslagen vernis

Schilderij – met vernis herstel

Schilderij Baljeu – voor restauratie

Schilderij Baljeu – detail schoonmaken

Schilderij Baljeu – na restauratie

Schilderij – opgerold vanuit Bali

Schilderij – op spieraam, kleine retouche

Louis Apol (beschilderd bord) – voorzijde – voor restauratie

Louis Apol (beschilderd bord) – achterzijde – voor restauratie

Louis Apol (beschilderd bord) – na restauratie

Restauratie Atelier Picard is lid van de beroepsvereniging Restauratoren Nederland

en