Beelden restauratie

 Restaureren betekent dat er wordt teruggegrepen op een eerdere toestand en is mede gericht op het uiterlijk:  bv. ontbrekende delen worden aangevuld , beschadigingen worden geretoucheerd etcetera. Aktief conserveren betekent dat het voorwerp behandeld wordt om de bestaande toestand te handhaven: bv. verwijderen van vuil, en vastzetten van aanwezige losse delen etcetera. In de praktijk lopen deze twee begrippen vaak door elkaar of volgen elkaar op.

Sculptuur Carel Visser, in opslag door lekkage geroest.

Sculptuur Carel Visser (kleine kubus), na restauratie

Tempelwachter tijdens restauratie

Tempelwachter vingers bijmaken

Tempelwachter tijdens restauratie

Tempelwachter na restauratie

Beton sculptuur voor restauratie

Elleboog geroeste bewapening

Afgebroken voet afgebroken sokkelstuk

Aanhelen van voet en sokkel rvs bewapening

Beton sculptuur na restauratie

Brandweerman (gips) omgevallen

Brandweerman tijdens restauratie

Brandweerman na restauratie

Hoe restaureren ik?

1. Onderzoek

Het kunstwerk wordt bekeken op het Restauratie-atelier (soms op locatie van het betreffende kunstvoorwerp, indien dit zeer groot of zwaar is). Er wordt vervolgens bepaald voor welke restaurator de restauratie het meest geschikt is, in bijzondere gevallen is een interdisciplinaire aanpak het beste. Zo nodig wordt specifiek onderzoek gedaan (eventueel door/i.s.m. het ICN). (Dit wordt uiteraard van te voren besproken met de opdrachtgever omdat hier extra kosten mee gemoeid kunnen zijn.).

2. Vooraf kostenraming
Na bestudering door de betreffende restaurator(en), krijgt de opdrachtgever/de klant vóóraf te horen wat de kosten zullen gaan worden (kostenraming) alsmede wanneer het kunstwerk klaar zal zijn. Na akkoord van de opdrachtgever/de klant, wordt dan begonnen met de feitelijke restauratie/conservering. De opdrachtvoorwaarden van R.N. zijn voor u geldend.

3. Verzekering kunstwerken
De opdrachtgever dient zelf zijn/haar te restaureren kunstwerk(en) te verzekeren voor vervoer en verblijf in ons atelier. Voor alle zaken m.b.t. offerte en opdrachtverlening, verwijzen wij naar de voor ons en u geldende Algemene Voorwaarden van de vereniging Restauratoren Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718, april 2006. Een exemplaar hiervan ligt ook op mijn restauratieatelier ter inzage.

4. Reversibel
Er wordt zoveel mogelijk reversibel gewerkt, d.w.z. dat de restauratie ongedaan kan worden gemaakt, indien in de toekomst betere methoden of middelen zijn ontwikkeld. Van de restauratie wordt een verslag gemaakt, bestaande uit foto’s vóór, tijdens en ná restauratie ,en een beschrijving van de schade, alsmede de vermelding van gebruikte restauratie- materialen (naam en samenstelling). Dit verslag gaat in het archief van het Restauratie-Atelier. De opdrachtgever kan hiervan, indien gewenst, tegen meerprijs een afschrift krijgen.

Restauratie Atelier Picard is lid van de beroepsvereniging Restauratoren Nederland

en